Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten aan ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en openbare lichamen (hierna “opdrachtgever” genoemd); voorwaarden die hiermee in strijd zijn of van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever worden door ons niet erkend, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst. Onze voorwaarden zijn op alle toekomstige transacties van toepassing, ook wanneer op de toepassing daarvan niet nogmaals uitdrukkelijk is gewezen.

Prijzen

De vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO netto exclusief de wettelijke omzetbelasting.

Betalingsvoorwaarden

Betaling van een factuurbedrag dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum contant zonder aftrek of binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur onder aftrek van 2% betalingskorting. Dat geldt niet wanneer niet alle reeds bestaande, opeisbare vorderingen tijdig zijn voldaan. Voor uitgaven, kosten en/of gemeenschappelijke kosten wordt geen korting verleend.
Wissels en accepten worden niet erkend.
De uitvoering van opdrachten met een waarde van meer dan € 5000 en/of buitenlandse transacties kunnen wij afhankelijk stellen van vooruitbetalingen tot 50%.
Wij hebben het recht om deelprestaties onmiddellijk in rekening te brengen.
Bij bankoverschrijvingen en cheques geldt als datum van betaling de datum waarop de kennisgeving van bijschrijving door ons wordt ontvangen.
Wordt een aanzienlijke verslechtering van de vermogenssituatie van de opdrachtgever bekend of blijft de opdrachtgever in gebreke met een betaling op grond van een eventueel overeengekomen betalingsuitstel en/of termijnbetalingsovereenkomst, dan hebben wij het recht onmiddellijke betaling van alle openstaande, ook nog niet te betalen facturen te verlangen. Wij hebben tevens het recht de werkzaamheden voor de lopende opdrachten van de opdrachtgever te staken en eventuele nog niet verrichte leveringen en diensten van een vooruitbetaling afhankelijk te stellen.
Indien de voornoemde betalingsvoorwaarden worden gewijzigd ten gunste van de opdrachtgever, dan moet deze alle onkosten, kredietkosten en andere kosten dragen.

Annulering

Wordt een opdracht na bevestiging door ons door de opdrachtgever geannuleerd, of worden wij door een gedraging van de opdrachtgever genoodzaakt de opdracht onzerzijds te annuleren, dan hebben wij het recht annuleringskosten van 30% van de opdrachtwaarde in rekening te brengen. Dit alles onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen. De opdrachtgever heeft het recht aan te tonen dat wij als gevolg van de annulering geen of aanzienlijk minder schade hebben geleden.

Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de koopprijs volledig is voldaan.
Behoort de doorverkoop aan derden tot de gewone bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, dan heeft deze het recht de geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.
Bovendien heeft de opdrachtgever het recht om na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons de onder voorbehoud geleverde goederen door te verkopen, te verpanden, tot zekerheid over te dragen of naar het buitenland over te brengen.
De opdrachtgever draagt bij voorbaat al zijn vorderingen en schadeclaims met betrekking tot de onder voorbehoud geleverde goederen in geval van doorverkoop aan ons over ten bedrage van de factuurwaarde van de onder voorbehoud geleverde goederen. Worden de onder voorbehoud geleverde goederen door verbinding, vermenging of verwerking tezamen met andere niet aan ons toebehorende goederen verkocht, dan vindt de overdracht slechts plaats ten bedrage van ons aandeel in de mede-eigendom van de verkochte zaak of van de verkochte voorraad. Heeft de opdrachtgever de onder voorbehoud geleverde goederen gebruikt voor de uitvoering van een overeenkomst tot aanneming van werk of een overeenkomst tot toll-manufacturing, dan wordt de vordering uit deze overeenkomst aan ons overgedragen in dezelfde mate als hiervoor bepaald voor een koopprijsvordering. Wij aanvaarden deze overdracht bij voorbaat. De opdrachtgever is tot invordering gemachtigd zolang hij naar behoren aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en geen betalingsachterstand heeft.
In het geval dat derden zich toegang verschaffen tot de onder voorbehoud geleverde goederen zal de opdrachtgever de derde er terstond op wijzen dat deze ons eigendom zijn en ons schriftelijk in kennis stellen van de pogingen tot pandbeslag of de andere vormen van beslaglegging, zodat tegenmaatregelen genomen kunnen worden.
Indien de opdrachtgever in strijd met de overeenkomst handelt, in het bijzonder als hij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, hebben wij – ook zonder het stellen van een redelijke termijn – het recht de overeenkomst te beëindigen en de onder voorbehoud geleverde goederen af te halen.

Leveringen

gelden af fabriek. Tenzij anders overeengekomen, geldt de incoterm ”EXW” in de laatst vastgestelde versie.
Indien wij op verzoek van de opdrachtgever zorg dragen voor de verzending van de goederen, geschiedt dit namens en voor rekening van de opdrachtgever. Voor zover de verzendwijze niet is aangegeven, bepalen wij de verzendwijze naar eigen goeddunken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de voordeligste uitvoering. Transportverzekeringen worden door ons slechts op uitdrukkelijke instructie en voor rekening van de opdrachtgever afgesloten.

Leveringstermijn

De vermelde termijnen en data voor de levering van goederen en diensten zijn niet bindend. Er worden geen Fixgeschäfte (overeenkomsten waarbij binnen een bepaalde termijn moet worden nagekomen) gesloten, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
Wij zijn te allen tijde tot levering en tot het doen van deelleveringen gerechtigd.
Zijn geen leveringsdata overeengekomen maar wel een op basis van bepaalde perioden vastgestelde leveringstermijn, dan gaat deze in op de datum van verzending van de opdrachtbevestiging; de leveringstermijn eindigt op de datum waarop de goederen zijn klaargezet en de verzendgereedheid ervan aan de klant is meegedeeld, doch uiterlijk op de datum waarop de goederen onze fabriek verlaten.
Tijdens de controle van de proefdrukken, productievoorbeelden, drukproeven enz. door de opdrachtgever is de leveringstermijn steeds onderbroken vanaf de datum van verzending aan de opdrachtgever tot de datum van ontvangst van zijn opmerkingen. Indien de opdrachtgever na bevestiging van de opdracht wijzigingen in de opdracht wenst die de productieduur beïnvloeden, dan begint een nieuwe leveringstermijn nadat de wijzigingen zijn bevestigd.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het overschrijden van de leveringstermijn indien dit te wijten is aan omstandigheden die niet aan ons zijn toe te rekenen. Bedrijfsstoringen – zowel in het eigen bedrijf als in bedrijven van derden waarvan de vervaardiging en het vervoer afhankelijk zijn – als gevolg van oorlog, staking, uitsluiting, oproer, energietekorten, uitval van vervoermiddelen, arbeidsbeperkingen en alle andere gevallen van overmacht ontheffen de leverancier van de naleving van de overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata. Zij geven ons het recht de levering en/of de dienst voor de duur van de belemmering plus een redelijke aanlooptijd op te schorten. Een hierdoor ontstane overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of ons voor eventuele ontstane schade verantwoordelijk te stellen.

Vertraagde levering

Indien de levering te laat is, is de opdrachtgever in ieder geval pas na het stellen van een redelijke termijn tot herstel van het verzuim gerechtigd om zijn wettelijke rechten uit te oefenen.

Vertraagde aanvaarding

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de aanvaarding, zijn wij gerechtigd onze wettelijke rechten uit te oefenen. Wij hebben tevens het recht de overeenkomst gedeeltelijk te beëindigen en ten aanzien van het andere deel schadevergoeding te vorderen.
Indien de opdrachtgever de levering niet binnen een redelijke termijn na de melding van de verzendgereedheid dan wel bij de geplande verzending aanvaardt of wanneer de verzending als gevolg van omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn voor langere tijd wordt vertraagd, hebben wij het recht de levering voor rekening en risico van de opdrachtgever zelf in voorraad te nemen of in diens naam op te slaan.

Reclame

Voorwaarde voor de garantieaanspraken van de opdrachtgever is dat deze naar behoren heeft voldaan aan de inspectie- en reclameringsverplichtingen die volgens § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) op hem rusten. De inspectie- en reclameringsverplichting geldt ook wanneer uitvalmonsters zijn toegestuurd. Over afwijkingen in de kwaliteit van het door ons geleverde papier en karton en van de andere materialen kan niet gereclameerd worden voor zover zij toelaatbaar zijn verklaard in de leveringsvoorwaarden van de papier- en kartonindustrie of de andere betrokken leveringsindustrie, die op aanvraag aan de opdrachtgever worden verstrekt, of voor zover zij zijn gebaseerd op door de druktechniek veroorzaakte verschillen tussen de proefdruk en de oplage.
Voor lichtechtheid, veranderlijkheid en afwijkingen van de kleur en bronzen alsmede voor de kwaliteit van de gommering, lakaanbrenging, enz. zijn wij slechts aansprakelijk voor zover gebreken in de materialen vóór gebruik ervan bij een deskundige controle zichtbaar waren.
Voor zover bepaalde speciale werkzaamheden zoals de cellofanering, lakaanbrenging, enz. door een derde bedrijf worden uitgevoerd, gelden de leveringsvoorwaarden van de betrokken branche, die op aanvraag aan de opdrachtgever worden verstrekt.
Wij behouden ons het recht voor aan alle door ons vervaardigde of geleverde producten wijzigingen aan te brengen en ze aan de nieuwste stand van de techniek aan te passen. Dit geldt ook voor de aangeboden en bevestigde materialen, voor zover wij in de vervaardigingsfase door een buitensporige kostenstijging worden gedwongen een goedkopere grondstof te gebruiken of wanneer bepaalde materialen niet beschikbaar zijn.
Door de opdrachtgever beschikbaar gesteld materiaal van welke aard ook wordt franco afnemer aan de leverancier geleverd.
De ontvangst wordt bevestigd zonder de juistheid van de als geleverd aangeduide hoeveelheid te garanderen.
In geval van grotere partijen worden de aan de betaling of de controle van het gewicht verbonden kosten en de opslagkosten vergoed.
Indien het papier en het karton door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, mogen wij het verpakkingsmateriaal en het afval dat ontstaat door het onvermijdelijke verlies bij de voorbereiding van het drukproces, bij de productieserie en door schoonsnijden, stansen en dergelijke verwijderen of zelf gebruiken.

Verpakking

van papier of karton wordt tegen kostprijs exclusief btw in rekening gebracht en niet teruggenomen. De klant is verplicht om op eigen kosten voor verwijdering van de verpakking te zorgen.

Schetsen, ontwerpen, proefdrukken en monsters

worden in rekening gebracht, ook wanneer de opdracht niet uitdrukkelijk wordt verstrekt.

Auteursrechten

Voor de controle van het recht op reproductie van alle kopij is uitsluitend de opdrachtgever verantwoordelijk.
Het auteursrecht en het recht op reproductie in elk proces en voor elk doel op eigen schetsen, ontwerpen, originelen, films en dergelijke blijven bij ons berusten.
Nadruk of reproductie – ongeacht in welke vorm – ook van de leveringen die niet door een auteursrecht of een ander industrieel eigendomsrecht worden beschermd, is zonder onze toestemming niet toegestaan.
Op grond van § 25 en § 72 van de Duitse auteurswet (Urheberrechtsgesetz) en § 950 en § 985 BGB (Duits burgerlijk wetboek) hebben wij de eigendom van de door ons ontwikkelde drukplaten verworven.
Drukplaten, lithografieën, originelen (negatieven en diapositieven op film) en kopij in gedigitaliseerde vorm (gegevens op CD en dergelijke) waarop wij geen auteursrecht kunnen claimen, blijven niettemin onze eigendom, tenzij zij volledig in rekening worden gebracht.
Wij zijn niet verplicht overdrukken van lithografieën en kopieën van drukvoorbeelden aan de opdrachtgever te verstrekken.
Wij zijn niet aansprakelijk voor kopij, gegevensdragers, manuscripten en andere voorwerpen van derden die na uitvoering van de opdracht niet binnen vier weken door de opdrachtgever zijn opgevraagd.

Tekeningen, films, litho’s en kopij in gedigitaliseerde vorm (gegevens op CD en dergelijke)

die door ons zijn verwerkt en vervaardigd, worden naar evenredigheid (kostprijs) doorberekend.
Wordt deze kopij op verzoek van de klant afgegeven, dan wordt het verschil tegen normale marktwaarde naberekend.

Verzekeringen

Wanneer de aan ons overhandigde manuscripten, originelen, papieren, opgeslagen drukwerk of andere aangeleverde zaken tegen diefstal, brand, water of welk ander risico ook verzekerd moeten worden, dient de opdrachtgever zelf voor de verzekering zorg te dragen. In andere gevallen kan slechts redelijke zorgvuldigheid worden verlangd.

Zetfouten

worden kosteloos gecorrigeerd; wijzigingen die nodig zijn door onleesbaarheid van het manuscript of afwijkingen van de kopij waarvoor wij niet aansprakelijk zijn, met name correcties van de klant en de auteur, worden daarentegen in rekening gebracht op basis van de daaraan bestede arbeidstijd. Voor de spelling is de laatste editie van de “Duden” bepalend.

Drukproeven

en proefdrukken moeten door de opdrachtgever op zetfouten en andere fouten worden gecontroleerd en voor drukgereed verklaard aan ons worden teruggegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten die de opdrachtgever over het hoofd heeft gezien. Telefonisch doorgegeven wijzigingen moeten schriftelijk worden bevestigd.
Bij kleinere drukopdrachten en gezette manuscripten en bij aangeleverde drukgerede litho’s zijn wij niet verplicht de opdrachtgever een drukproef toe te sturen. Aan ons overhandigde litho’s en andere drukgerede kopij (gegevens op CD, diskette, per ISDN e.d.) hoeven wij niet op fouten te controleren. Hoeft geen drukproef te worden toegezonden, dan is de aansprakelijkheid voor zetfouten beperkt tot grove schuld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van uw documenten. Voor gevolgschade als gevolg van foutief aangeleverde gegevens kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. In geval van wijzigingen na het geven van toestemming voor het drukken zijn alle onkosten inclusief de kosten van machinestilstand voor rekening van de opdrachtgever.
Bij kleurenreproducties in alle drukprocessen worden geringe afwijkingen van het origineel niet als gegronde reden voor reclame beschouwd. Hetzelfde geldt met name bij kleurenproefdrukken op houtvrij kunstdrukpapier, wanneer de oplage op chromokarton en oplagen van minder dan 2000 exemplaren worden uitgevoerd.

Meer- en minderlevering

In het algemeen wordt de volledige vastgestelde oplage geleverd. De opdrachtgever is verplicht een meer- of minderresultaat van de bestelde oplage tot 5% te honoreren. Het percentage wordt bij meerkleurendrukken of bijzonder moeilijke drukken verhoogd tot 10%.

Garantie

wordt in geval van gegronde reclames door ons verleend naar onze keuze door middel van nakoming achteraf door herstel van het gebrek (herstelling) of levering van een nieuw product (vervanging). Indien wij niet bereid of in staat zijn tot nakoming achteraf of wanneer bij de nakoming redelijke termijnen worden overschreden door omstandigheden waarvoor wij verantwoordelijk zijn dan wel indien de nakoming achteraf om een andere reden faalt, dan heeft de opdrachtgever in beginsel het recht om naar eigen keuze verlaging van de vergoeding (vermindering), annulering van de overeenkomst (ontbinding) of schadevergoeding in plaats van nakoming te verlangen. In geval van een geringe schending van de overeenkomst, met name bij geringe gebreken, heeft de opdrachtgever echter niet het recht de overeenkomst te beëindigen. Wij hebben het recht om meerdere pogingen tot herstelling te ondernemen, tenzij dit onredelijk is voor de opdrachtgever.
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de gereclameerde goederen. Vorenstaande beperking is niet van toepassing wanneer ons opzet of grove nalatigheid kan worden verweten of wanneer schade aan leven, lichaam of gezondheid is ontstaan.
De garantieaanspraken verjaren één jaar na aflevering van de goederen. Dit geldt niet wanneer § 479 lid 1 BGB (verhaalsaanspraak) langere termijnen voorschrijft.
Alle beperkingen van de garantie gelden niet wanneer ons bij sluiting van de overeenkomst arglist kan worden verweten of door ons een garantie voor de kwaliteit van de goederen is verleend.
Indien de opdrachtgever wordt geconfronteerd met garantieaanspraken wegens een van ons gekocht goed, blijven zijn rechten uit § 478 BGB onverlet voor zover wij op grond van het Burgerlijk Wetboek verplicht zijn garantie te verlenen. Voor een schadevordering die hoger is dan de vergoeding van kosten is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de gereclameerde goederen, tenzij ons opzet of grove nalatigheid kan worden verweten of schade aan leven, lichaam of gezondheid is ontstaan.

Raamopdrachten

worden in het jaar waarin de opdracht wordt verstrekt ook voor het volgende jaar voorgeproduceerd.
Drukwijzigingen zijn achteraf slechts mogelijk tegen berekening van de gemaakte kosten.
Voor het overige wordt uitgegaan van de voordruk van het voorgaande jaar. De levering wordt volgens de feiten van de voor het nieuwe jaar geldende opdrachtbevestiging uitgevoerd.

Bewaring

van alle soorten drukplaten geschiedt slechts na voorafgaande overeenstemming voor rekening en risico van de opdrachtgever en wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

Algemene aansprakelijkheid

In het algemeen is onze aansprakelijkheid voor verdergaande aanspraken van de opdrachtgever – met name de aanspraak op vergoeding van schade die niet aan het geleverde zelf is ontstaan – uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid, een aan ons toerekenbare schending van het leven, het lichaam of de gezondheid ontstaan is of wij een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) hebben geschonden.
Voor zover wij ten gronde aansprakelijk zijn voor plichtsverzuim, is de aansprakelijkheid – uitgezonderd in geval van grove schuld – beperkt tot de naar de aard van de goederen voorzienbare, contractspecifieke, rechtstreekse gemiddelde schade. In geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de goederen.
In het algemeen verjaren schadevorderingen van de opdrachtgever na één jaar, tenzij wij aansprakelijk zijn wegens opzet.
De vorenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor aanspraken van de opdrachtgever uit hoofde van productaansprakelijkheid.

Mondelinge afspraken

zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd.

Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank

voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende aanspraken en juridische geschillen, met inbegrip van eventuele processen met betrekking tot wissels en akten, is Bremen, tenzij de opdrachtgever als ondernemer niet tevens koopman in de zin van het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch) is. Het gelden Duitse recht.

 

terminic GmbH 1 april 2018